Zasiłek pogrzebowy - czym jest i jak go uzyskać?

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma na celu pokrycie kosztów związanych z organizacją pogrzebu. W Polsce przepisy dotyczące tego świadczenia są regulowane przez ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma na celu pokrycie kosztów związanych z organizacją pogrzebu osoby zmarłej. Wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w zależności od tego, czy zmarły był ubezpieczony w ramach systemu ubezpieczeń społecznych, czy rolniczych. Kwota zasiłku jest stała i wynosi 4 000 złotych. Świadczenie to przysługuje niezależnie od faktycznych kosztów poniesionych na organizację pogrzebu.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty związane z pogrzebem osoby zmarłej. Może to być członek rodziny, bliska osoba czy też inna osoba fizyczna. Ważne jest, aby osoba ubiegająca się o zasiłek była w stanie udokumentować poniesione koszty. W przypadku, gdy zmarły nie posiadał rodziny ani bliskich osób, które mogłyby ubiegać się o zasiłek, świadczenie może przysługiwać gminie, która zorganizowała pogrzeb.

W uzyskaniu zasiłku pogrzebowego może pomóc nasz zakład pogrzebowy w Białymstoku.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć odpowiedni wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby zmarłej. Wniosek ten można pobrać ze strony internetowej ZUS lub KRUS, a także w placówkach tych instytucji. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty pogrzebu, takie jak faktury czy rachunki. W przypadku ubiegania się o zasiłek przez gminę, do wniosku dołącza się również uchwałę Rady Gminy w sprawie organizacji pogrzebu. Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, ZUS lub KRUS ma 30 dni na wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

zasiłek na pogrzeb