Jak uzyskać pozwolenie na transport zwłok z zagranicy?

Śmierć bliskiej osoby to traumatyczne przeżycie dla rodziny i najbliższego otoczenia zmarłego. Jeśli jednak zgon nastąpił poza granicami Polski, pojawia się problem sprowadzenia zwłok lub prochów zmarłego z powrotem do Polski.

W jaki sposób sprowadzić zwłoki zmarłego z zagranicy?

Zgodnie z prawem, aby przetransportować zmarłego z państwa, w którym nastąpił zgon, do Polski, konieczne jest uzyskanie pozwolenia od starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki albo szczątki mają być pochowane. Pozwolenie wydawane jest maksymalnie w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku i nie podlega opłacie skarbowej. Po uzyskaniu pozwolenia, konsul kraju, w którym przebywają zwłoki zmarłego, wydaje stosowane zaświadczenie o ich transporcie.

Do wniosku o międzynarodowy transport zwłok należy dołączyć oświadczenie o braku u zmarłego choroby zakaźnej, akt zgonu lub inny dokument urzędowy, potwierdzający zgon. Dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Kto ma prawo złożyć wniosek o transport zwłok z zagranicy?

Wniosek składają osoby uprawnione do pochówku lub pełnomocnicy tychże osób, po przedstawieniu oryginału pełnomocnictwa. Prawo do pochówku ma najbliższa rodzina zmarłego, a więc pozostały współmałżonek, krewni zstępni i wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa i powinowaci w linii prostej do 1 stopnia, tj. małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i ich dzieci, rodzice małżonka, zięciowie czy synowe.

Prawo do pochówku przysługuje również organom wojskowym, gdy zmarły był w czynnej służbie wojskowej; organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym, gdy zmarły był osobą zasłużoną wobec kraju; osobom, które dobrowolnie zobowiążą się do zorganizowania pochówku, gdy nie ma innych uprawnionych.

niebieska trumna w karawanie