Articles Written By: Marcin Gąsowski

AKT ZGONU

Karta zgonu podlega rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.

Wymagane dokumenty do rejestracji zgonu:

* karta statystyczna wraz z kartą zgonu
* dowód osobisty lub paszport osoby zmarłej
* dowód osobisty osoby zgłaszającej

Karta zgonu zawierająca adnotacje USC dotyczącą rejestracji zgonu stanowi podstawowy dokument niezbędny do podjęcia czynności związanych z pochowaniem osoby zmarłej.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
1.
osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,
2.
osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej,
3.
ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
4.
osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
5.
osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
6.
członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-4
7.
osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
8.
cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne,
9.
osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
10.
członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 9,
11.
osoby pobierającej rentę socjalną,
12.
osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
13.
osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
14.
członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 13.
Członkami rodziny są:
  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
  • wnuki i rodzeństwo,
  • małżonek (wdowa i wdowiec),
  • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.
Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.
Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4.000 zł. Przed tą datą zasiłek pogrzebowy przysługiwał w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4.000 zł. Zasada ta ma także zastosowanie w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi miedzy te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny w kwocie 4.000 zł.
Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS.

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie nie był możliwy z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu. Dokumentem potwierdzającym tę okoliczność jest zaświadczenie Policji lub prokuratury albo odpis zupełny aktu zgonu.

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk
  • skrócony odpis aktu zgonu
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank.
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane),
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.

Tożsamość osoby występującej z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy jest ustalana na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

Pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach

MIAŁEŚ  WYPADEK?
PRZYJDŹ  DO  NAS  I POZNAJ  SWOJE  PRAWA.

POMAGAMY  OSOBOM  POSZKODOWANYM  W  WYPADKACH,  NIE  TYLKO  NAJNOWSZYCH, ALE TAKŻE  WSZYSTKICH  TYCH, KTÓRE  ZDARZYŁY  SIĘ  W  CIĄGU  OSTATNICH  10  LAT.

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku
odnosząc obrażenia ciała nie z własnej winy?

Pomożemy Ci uzyskać:

1. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.
2. Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia urazu,będącego skutkiem wypadku w tym:
* kosztów zakupu leków.
* kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
* kosztów konsultacji u specjalistów
* kosztów środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
* kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia,

Refundacja kosztów leczenia
*
kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
* kosztów związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami
osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,
* kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu (jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej).
3.Rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym,w tym rentę na zwiększone potrzeby (związane na przykład z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia)
oraz rentę z tytułu utraconego dochodu (gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej).

Jeżeli w wyniku wypadku straciłeś osobę bliską.
Najbliżsi osoby zmarłej mogą otrzymać:
1. Odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek tej śmierci oraz rentę alimentacyjną dla tych bliskich, którym zmarły dostarczał środki do życia.
2. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (stratę moralną) wskutek śmierci osoby bliskiej.
3. Refundację kosztów pochówku (niezależnie od odszkodowania uzyskanego z ZUS) w skład którego wchodzą:
* koszty zakupu wieńców,
* koszty zakupu odzieży żałobnej,
* koszty usługi pogrzebowej,
* koszty stypy,
* koszt postawienia nagrobka.

Zwrot utraconych dochodów, renty z towarzystw ubezpieczeniowych.
W skład świadczonych przez nas usług wchodzą:
* bezpłatne doradztwo,
* zgłoszenie szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym,
* skompletowanie wszystkich niezbędnych do prowadzenia sprawy dokumentów,
* ocenę faktycznego rozmiaru szkody,
* wykonanie opinii medycznych,celem ustalenia faktycznego uszczerbku na zdrowiu i określenia konsekwencji  urazów  w przyszłości,
* sprawne i profesjonalne poprowadzenie sprawy przed ubezpieczycielem w ramach postępowania ugodowego,
* kontrolę prawidłowości i terminowość działań ubezpieczyciela,
* sprawne i profesjonalne prowadzenie sprawy na drodze postępowania sądowego,systematycznie informowanie Klienta o przebiegu postępowania.

Usługi

PROPONUJĄC GODNE WARUNKI OSTATNIEJ POSŁUGI OFERUJEMY:

– kompleksowe usługi pogrzebowe we wszystkich obrządkach religijnych na miarę możliwości finansowych każdej rodziny,
– zapewniamy dwie  kaplice w Domu Pogrzebowym na 40 ,60 oraz  300 osób (dolny kościół Ducha Świętego),
– do dyspozycji jest bezpłatny  automat z ciepłymi , jak i zimnymi  napojami jak: kawa,herbata oraz woda mineralna,
– profesjonalna obsługa do niesienia trumny,
– posiadamy własny duży  parking na terenie Domu Pogrzebowego, jak i parking w otoczeniu kościoła,
– eleganckie karawany do przewozu osoby zmarłej w dniu pogrzebu,
– eksportację (odbiór) ciała z domów o każdej porze, szpitali, hospicjów, domów opieki,
– transport zmarłych na terenie całej polski,
–  zapewniamy autokary oraz busy do przewozu gości biorących  udział w pogrzebie,
– przewóz księdza,organisty,
– profesjonalne przygotowanie osoby zmarłej do pogrzebu : mycie,ubieranie,makijaż,balsamacja (tanatopraksja),
– załatwiamy wszelkie formalności zlecone nam,
– posiadamy własną chłodnię stacjonarną jak i agregat chłodniczy z wkładem do wystawienia ciała w domu,
– organizujemy kremację,
– wykonujemy ekshumację,
– kopanie grobów,
– zapewniamy  oprawę  muzyczną w Domu Pogrzebowym , kościele i  na cmentarzu,
– szeroki wybór wieńców, odzieży żałobnej, garniturów, garsonek i sukni za przystępną cenę,
– posiadamy duży wybór trumien, krzyży katolickich jak i prawosławnych, tabliczek,
– wypisywanie klepsydr , a także rozwieszanie w wyznaczonych miejscach,
– obrazki pamiątkowe z danymi osoby zmarłej,
– organizujemy stypy,
-zajmujemy się transpotrem miedzynarodowym,sprowadzamy zwłoki z zagranicy.

JAKO JEDYNI W BIAŁYMSTOKU ZAJMUJEMY SIĘ PRZEWOZEM  ZWŁOK DO  Z M.S. NA ZLECENIE PROKURATYRY REJONOWEJ PÓŁNOC I POŁUDNIE W BIAŁYMSTOKU.

Balsamacja (Tanatopraksja)

Najbardziej skuteczną metodą aby zlikwidować wszelkie oznaki śmierci, doprowadzić do naturalnego wyglądu i pozbawić je wszelkich bakterii zagrażających nam jest Tanatopraksja (Balsamacja) którą się wykonuje ze względów:

-sanitarnych
-higienicznych
-estetycznych
-praktycznych
-prawnych
-psychologicznych
-ze względu na normy prawne.

To współczesne i dobrze zorganizowane działanie polegające na całkowitym i fachowym zajęciu się ciałem zmarłego jest coraz bardziej powszechne wśród otoczenia pogrzebowników choć nie wszyscy są jeszcze do tego przekonani, balsamacja jest skuteczna i względnie tania.

Jest to troska o przyzwoitość i estetykę poprzez likwidowanie oznak choroby,cierpienia,urazów wskutek skorygowania widocznych następstw przemian pośmiertnych. Po tanatopraksji zmarły wygląda jakby zasną,znikają wszelkie zasinienia i plamy opadowe,cera jest naturalna,nie odwodniona.Tanatopraksja odpowiada trosce o higienę i względy sanitarne,gdy ciało zmarłego ma przez jakiś czas przebywać w domu przed pogrzebem,jak i wobec potrzeby przygotowania zmarłego do publicznego wystawienia,rodzina i osoby zgromadzone w okuł zmarłego mogą czuć się bezpiecznie gdyż ciało jest całkowicie wysterylizowane i pozbawione bakterii gnilnych niebezpiecznych dla człowieka.Nie następują również nie oczekiwane zmiany spowodowane np.poprzez chorobę.

Po zabiegu ciało nie ulega procesom gnilnym i przemianom pośmiertnym, może być eksponowane w temperaturze pokojowej przez długi czas bez obawy , że zajdą niekorzystne zjawiska zmieniające wygląd zmarłego.Zabieg jest szczególnie przydatny w przypadkach wystawienia publicznego,transportu zwłok na większe odległości ,konieczności przechowania zwłok w chłodni przez dłuższy czas np.jeżeli trzeba opóźnić datę pogrzebu lub przy braku dostępu do chłodni.

Zabieg tanatopraksji nie przeszkadza w późniejszej kremacji zwłok. W niedługim czasie zabiegi tanatopraksji będą rzeczą normalną przy każdej usłudze pogrzebowej, klienci będą zlecać firmom pogrzebowym wykonanie takiego zabiegu w niektórych przypadkach Tanatopraksja jest wymogiem administracyjnym ( np: przy transporcie  zwłok do niektórych państw). W większości krajów Unii Europejskiej zabiegi balsamacji są wykonywane w ponad 90% a więc aspekt higieniczny i sanitarno-epidemiologiczny jest oczywisty, nadto zabieg jest bezpieczny dla środowiska i otoczenia.

Page 2 of 2«12

Z GALERII